Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden digitale producten

Identiteit van de ondernemer

Nummer10Mama|
Iroko 84  3315 PM  Dordrecht
E-mailadres: ilona@nummer10mama.nl
KvK-nummer: 62461907
Btw-identificatienummer: NL13584050B01

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nummer10Mama en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de koper en Nummer10Mama. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen  van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Aanbod en prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Nummer10Mama niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Betaling

De betaling van de aangeboden digitale producten op www.nummer10mama.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. De producten worden digitaal en na succesvolle betaling automatisch via een link in een email voor download beschikbaar gemaakt. Voor digitale producten op maat wordt gestreefd het product binnen 2 werkdagen te leveren.

Levering

De printables van Nummer10Mama worden per email geleverd. Gratis printables worden na succesvolle betaling beschikbaar gemaakt voor download via een link in de orderbevestiging.  Tevens zijn ze beschikbaar voor download via ‘Mijn account’. Bij printables op maat wordt gestreefd binnen 2 dagen te leveren. Levering geschiedt per email.

De gratis printables kunnen 3 keer gedownload worden, maar na het opslaan natuurlijk zo vaak geprint worden als gewenst.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Het aanbod is vrijblijvend. Nummer10Mama is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Nummer10Mama bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nummer10Mama gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nummer10Mama niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Nummer10Mama kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

De overeenkomst

Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Nummer10Mama. Tijdens het bestelproces dienen deze voorwaarden geaccepteerd te worden.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Nummer10Mama.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Herroepingsrecht

Op digitale producten van Nummer10Mama geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.

Ook op producten die u via Nummer10Mama koopt, die op maat, volgens de door u ingevoerde specificatie, worden gemaakt, is  het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Nummer10Mama.

Op de digitale producten van Nummer10Mama berust copyright. De producten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Nummer10Mama garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Nummer10Mama is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan Nummer10Mama. De koper is ook verantwoordelijk voor het juist instellen van de PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

De aansprakelijkheid van Nummer10Mama is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Overmacht

Nummer10Mama is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nummer10Mama geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nummer10Mama niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Nummer10Mama heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de koper zijn verbintenis had moeten nakomen.

Privacy

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

 

Pin It on Pinterest

Share This